Vedtægter for CTIF

§ 1

Navn, geografisk område og tilblivelse

1.
Komitéens navn er Dansk CTIF. CTIF er en forkortelse af Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu = International teknisk komité for forebyggelse og slukning af brand. CTIF har i vore dage undertitlen ”International Association of Fire and Rescue Services”. Dansk CTIF blev etableret 8. januar 1968.

2.
Dansk CTIF er medlem af CTIF. Ved CTIFs årlige generalforsamling har Danmark én stemme

3.
Komitéens geografiske område er Danmark.

§ 2

Formål

1.
CTIF er en international teknisk organisation til erfaringsudveksling på det brandforebyggende og brandsluknings-, rednings- og katastrofemæssige område. I CTIF's statutter er nærmere omtalt, hvorledes formålet fremmes ved internationalt teknisk samarbejde på området og ved at skabe og pleje venskabelige forbindelser. Som medlem af CTIF varetager Dansk CTIF samme formål i Danmark.

2.
Dansk CTIF bidrager til CTIF's arbejdsprogrammer, som omfatter indsamling af dokumentation og erfaringsmateriale, udarbejdelsen af anbefalinger, afholdelse af periodiske møder, internationale symposier, udstillinger, brandmandskonkurrencer, ungdoms-brandmandskonkurrencer m.m.

3.
Dansk CTIF kan tage selvstændige initiativer og samarbejder i denne forbindelse med beslægtede nationale og internationale organisationer og foreninger, idet overlappende virksomhed skal undgås.
 

§ 3

Medlemmer

1.
Som medlem af Dansk CTIF kan bestyrelsen beslutte at optage repræsentanter for myndigheder, organisationer og foreninger, som varetager opgaver i tilknytning til CTIF's formål. Endvidere kan personer med interesse for CTIFs formål optages. Bestyrelsen kan ved enstemmighed udnævne æresmedlemmer, som er kontingentfri.

2.
Dansk CTIF's opgaver i forbindelse med brandmandskonkurrencer m.v. varetages af Dansk CTIF's brandmandskonkurrenceforening, der udøver sin virksomhed med egne vedtægter og egen økonomi.

         Brandmandskonkurrenceforeningen er medlem af Dansk CTIF.

3.
Eksklusion vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

4.
Udmeldelse gældende for det følgende kalenderår skal ske senest 1. oktober.

§ 4
 
Ledelse

1.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt formanden for Dansk CTIF's Brandmandskonkurrenceforening. Bestyrelsen er ansvarlig overfor CTIF og varetager formidlingen af oplysninger mellem CTIF og medlemmerne af Dansk CTIF.

2.
En medlemsorganisation kan højst have 2 medlemmer i bestyrelsen.

3.
Bestyrelsen har ansvaret for, at de opgaver, Dansk CTIF påtager sig, bliver udført.

4.
Bestyrelsens ansvar i forbindelse med brandmandskonkurrencer varetages af Dansk CTIF's Brandmandskonkurrenceforening.

5.
Dansk CTIF forpligtes ved formandens underskrift, dog således, at økonomiske forhold varetages af formanden eller kassereren.

 

§ 5

Møder og generalforsamling

1.
Ud over generalforsamlingen afholdes der mindst et møde hvert år.

2.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes ved brev/e-mail til medlemmerne mindst 21 dage i forvejen. Indkaldelsen vedlægges/vedhæftes revideret regnskab, budget og forslag til kontingent. Regnskabsåret er kalenderåret. Eventuelle forslag til dagsordenen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3.
Hvert medlem har én stemme ved generalforsamlingen.

4.
Ved generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

a)       Valg af dirigent.
b)       Bestyrelsens beretning.
c)       Aflæggelse af revideret regnskab og budget, herunder forslag til kontingent.
d)       Indkomne forslag
e)       Valg af formand.
f)        Valg af kasserer.
g)       Valg af sekretær.
h)       Valg af revisor.
i)         Eventuelt.

 

§ 6

Vedtægtsændring

1. 
Vedtægtsændringer, herunder eventuel opløsning af Dansk CTIF, kan vedtages, når 2/3 af medlemmerne på en generalforsamling stemmer derfor, eller 2/3 af de fremmødte medlemmer ved en efterfølgende, dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, stemmer derfor.